Ośrodek Badań i Dokumentacji UE

Szukaj

Galeria

 

 

 

 

 

 

Pracownicy

Kierownikiem, a zarazem założycielem Ośrodka Badań i Dokumentacji UE w 1992 jest prof. dr hab. Jarosław Kundera. Wokół siebie skupia młodych pracowników nauki, którzy swoje badania koncentrują na szeroko pojętej integracji europejskiej i z tej dziedziny przygotowują swoje rozprawy doktorskie. Jednym z nich jest mgr Daniel Butyter, doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Tematem  jego pracy doktorskiej są "Bariery w ruchu towarów i usług pomiędzy Unią Europejską, a państwami należącymi do programu Partnerstwa Wschodniego". Do głównych zainteresowań naukowych Daniela Butytera należą Partnerstwo Wschodnie, gospodarka Rosji, gospodarka Ukrainy, Mołdawii, państw regionu Kaukazu Południowego oraz ich współpraca i integracja ze strukturami Unii Europejskiej i rola na arenie międzynarodowej. Bierze on również udział w międzynarodowych konferencjach, wygłaszając referaty w języku angielskim, polskim lub ukraińskim.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mgr Daniel Butyter, doktorant w INE oraz OBiDUE, w dniach 16-17 maja 2014 r., brał udział w Międzynarodowej Konferencji we Lwowie poświęconej aktualnym problemom funkcjonowania systemu ekonomicznego Ukrainy, wygłaszając referat nt. "Mechanizm finansowania wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej". Szczegóły konferencji dostępne są pod adresem https://econom.lnu.edu.ua/conference/MNKSAMU21/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAŻ NAUKOWY W OBiDUE

 

Dr Robert Dziuba w terminie maj-wrzesień 2014 r. realizuje staż naukowy w Ośrodku Badań i Dokumentacji UE pod kierunkiem prof. dr Jarosława Kundery. Krótka notka biograficzna przybliży osobę stażysty-współpracownika oraz obszary jego zainteresowań. Jego dorobek naukowy wykazuje zamieszczona poniżej lista publikacji. 

 

Dr Robert Dziuba – dr nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2009), magister prawa (Uniwersytet Wrocławski, 2005), magister zarządzania (Uniwersytet Wrocławski, 1999). Współpracownik Ośrodka Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: polityka regionalna i fundusze strukturalne UE, pomoc publiczna i prawo konkurencji, integracja europejska i unijne prawo gospodarcze. Autor publikacji z zakresu polityki regionalnej i współpracy transgranicznej, rozwoju i konkurencyjności, polityki i prawa konkurencji, swobody świadczenia usług, uczestnik wielu konferencji. Stypendysta na Uniwersytecie w Siegen (1998/1999). Były rektor uczelni niepublicznej, wykładowca wielu uczelni (zajęcia z zakresu finansów i systemu podatkowego, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, gospodarki nieruchomościami, polityki konkurencji i inne), współpracownik kancelarii prawnej, dyrektor współpracy z zagranicą ECO- INNOVA, szkoleniowiec, doradca prawny i analityk gospodarczy.

 

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 

1.    2001, Rola funduszu pomocowego Unii Europejskiej Phare w realizacji procesu akcesyjnego, [w:] Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja (tendencje i doświadczenia), Pod red. Leona Olszewskiego, Ekonomia 9, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2330, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 133-148.

2.    2002, Rola konkurencyjności regionów w tworzeniu przesłanek konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Małe i średnie formy przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej - teoria i praktyka, Pod red. Tadeusza Waścińskiego i Zygmunta Ploszyńskiego, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 141-155.

3.    2003, Rola polityki regionalnej w tworzeniu przesłanek konkurencyjności regionów, [w:] Państwo i rynek w gospodarce, Pod red. Danuty Kopycińskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, s. 39-46.

4.    2003, Rola polityki regionalnej w budowie konkurencyjności regionów, [w:] Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku (L'économie nationale et las entreprises au debut du XXIeme siecle), Pod red. Leona Olszewskiego (Sous la direction de Leon Olszewski), Kolonia Limited, s. 265-273.

5.    2004, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw jako pochodna konkurencyjności regionów, [w:] Wzrost gospodarczy - integracja europejska - otoczenie finasnowe współczesnej firmy, Pod red. Leona Olszewskiego, Ekonomia 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2605, Wrocław.

6.    2004, Współpraca regionów Dolnego Śląska i Saksonii jako przykład samorządności regionów w Polsce, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, Tom 1, red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, s. 165-174. 

7.    2005, Współpraca transgraniczna Niemiec jako narzędzie wsparcia regionalnych procesów integracyjnych, [w:] Niemcy i Francja jako liderzy Unii Europejskiej, red. L. Olszewski, Wrocław.

8.    2005, Współpraca transgraniczna Dolnego Śląska i Saksonii jako przykład regionalnych procesów integracyjnych, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, Tom 1, red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2005, s. 221-230.

9.    2005, Kontrakt wojewódzki jako forma wsparcia rozwoju regionów w Polsce, [w:] Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki procesie integracji z gospodarką światową, Krzysztof Piech i Grzegorz Szczodrowski - red., Instytut Wiedzy, Warszawa 2004. 

10.2006, Rola programu Phare CBC i inicjatywy wspólnotowej Interreg w tworzeniu przesłanek rozwoju obszaru przygranicznego regionów Dolnego Śląska i Saksonii (1994-2006), [w:] Integracja a globalizacja, tom 1, red. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2006, s. 272-281. 

11.2007, Prezydencja Niemiec a konkurencyjność gospodarki europejskiej, [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, tom 1, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007, s. 238-247.

12.2007, Współpraca międzyregionalna Dolnego Śląska i Saksonii. [w:] Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej (Economic relations in the EU enlarged), praca zbiorowa pod red. Jarosława Kundery, Wrocław 2006, s. 415-422.

13.2009, Swoboda świadczenia usług prawniczych w polskim prawie wewnętrznym, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2009. 

14.2009, Swoboda świadczenia usług prawniczych w prawie wspólnotowym, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2009.

15.2014, Unijne prawo konkurencji w sektorze energetycznym, [w:] Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, praca zbiorowa pod red. Jana Rymarczyka, Wrocław 2014.