Ośrodek Badań i Dokumentacji UE

Szukaj

Galeria

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Sprawozdanie z Konferencji CDE W Warszawie

Sieć Centrów Dokumentacji UE spotyka się 2 razy w roku na konferencjach-zjazdach, które organizowane są przez różne Ośrodki w różnych miastach. Ostatni zjazd odbył się w grudniu 2013 r. w Warszawie. Koordynator sieci p. Rafał Szyndlauer z Regionalnego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu przygotował następujące sprawozdanie z tego zjazdu.

 

                                                                                                          Wrocław, dn. 11.02.2014 r.

  

Sprawozdanie z XVII konferencji sieci

 

Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce

 

W dniach 8 - 10 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się XVII konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Polsce, w której uczestniczyło 26 przedstawicieli poszczególnych ośrodków CDE.  Konferencje te są organizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce dwa razy w roku, zazwyczaj w czerwcu i w grudniu. Ich celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, szkolenie z zakresu różnych tematów ważnych dla funkcjonowania CDE oraz integracja pracowników sieci.

  

Tegoroczny zjazd odbył się pod hasłem „50 lat razem w zjednoczonej Europie!” i był kulminacją krajowych obchodów 50-lecia powstania sieci CDE. Tematem przewodnim spotkania była rola mediów społecznościowych w polityce informacyjnej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w codziennej pracy poszczególnych Centrów. Dyskutowano też na temat wyzwań, jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja i jej wpływ na komunikację z obywatelami. Ponieważ poszczególne CDE są ulokowane najczęściej przy bibliotekach uniwersyteckich, uczestnicy zjazdu rozmawiali również o wpływie rozwoju Internetu na pracę bibliotek.

 

1. Organizatorzy

 

Konferencja została zorganizowana została przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (CE UW) oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce.

 

 

Organizatorami spotkania byli:

 

* Rafał Szyndlauer - koordynator sieci CDE z ramienia Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce,

 

* Wiktor Poźniak, dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie i krajowy koordynator sieci CDE w Polsce oraz

 

* Przemysław Bartuszek, kustosz Biblioteki CE UW i kierownik CDE w CE UW.

 

 

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do Warszawy uczestników konferencji oraz organizacji programu kulturalnego pokryło Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. Sale wykładowe, część materiałów konferencyjnych i publikacje naukowe dostarczyło CE UW. Pozostałe materiały konferencyjne dostarczyło Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. Czterech pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiło bezpłatnie swoje wykłady dla uczestników spotkania.

 

2. Uczestnicy konferencji

 

W konferencji uczestniczyło 26 przedstawicieli reprezentujących 15 ośrodków sieci CDE w Polsce. Trzy ośrodki CDE nie były reprezentowane z powodu choroby ich pracowników. Dodatkowo w zjeździe uczestniczyło 5 pracowników naukowych CE UW oraz 3 pracowników Przedstawicielstw Komisji Europejskiej w Polsce.

 

3. Przebieg konferencji

 

W czasie trzydniowego zjazdu, jego uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach naukowych, dyskutowali na tematy związane z funkcjonowaniem sieci oraz zwiedzili bibliotekę Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli też w przygotowanym dla nich programie kulturalnym i uroczystej kolacji z okazji 50-tej rocznicy powstania pierwszych ośrodków CDE w zjednoczonej Europie.

 

  

Dzień pierwszy

 

 

W niedzielę 8 grudnia uczestnicy zjazdu wzięli udział w programie integracyjno-kulturalnym przygotowanym dla nich przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce. W jego trakcie uczestniczyli w wycieczce po Warszawie śladami Fryderyka Chopina prowadzonej przez licencjonowanego przewodnika oraz we wspólnej kolacji w restauracji "Pari Pari Restaurant & Bistro" na ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

 

 

Dzień drugi

 

 

Na pierwszej sesji naukowej w poniedziałek 9 grudnia uczestników konferencji powitał prof. Dariusz Milczarek, Dyrektor Centrum Europejskiego UW oraz dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Złożyli oni uczestnikom zjazdu gratulacje z okazji okrągłej 50-tej rocznicy powstania sieci CDE i życzyli im dalszej owocnej współpracy z Komisją Europejską przez kolejne lata. W swoim wystąpieniu dyrektor Ewa Synowiec przedstawiła priorytety komunikacyjne Komisji Europejskiej na nadchodzący rok i podkreśliła rolę, jaką ośrodki CDE odgrywają w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej.

 

 

Pierwsza sesja naukowa obejmowała trzy wykłady: prof. Marta Grabowska z Uniwersytetu Warszawskiego omówiła rolę Internetu w polityce informacyjnej Unii Europejskiej. Następnie doc. dr Anna Ogonowska z CE UW przedstawiła polską politykę informowania o UE w latach 1989 -2012, a doc. dr Jana Planavova-Latanowicz, również z CE UW, przybliżyła uczestnikom konferencji Europejską Konwencję Praw Człowieka (pełna nazwa to: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) i problematykę związaną z przystąpieniem do niej Unii Europejskiej.

 

 

W godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania odwiedzili Bibliotekę CE UW i zapoznali się z jej funkcjonowaniem. Przemysław Bartuszek, kustosz i kierownik biblioteki, pokazał gościom swoje zbiory, a następnie zaprezentował funkcjonowanie strony internetowej biblioteki i jej profilu na portalu społecznościowym „Facebook”.

 

 

Uroczysta kolacja w hotelu Novotel Warszawa Centrum zakończyła drugi dzień konferencji. W kolacji tej wziął udział Zbigniew Gniatkowski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Złożył on pracownikom sieci CDE życzenia jubileuszowe w imieniu swoim oraz Gregory’ego Paulger’a, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej, która koordynuje działania całej sieci w Unii Europejskiej i innych krajach świata.

 

 

Dzień trzeci

 

 

We wtorek 10 grudnia odbyła się druga sesja naukowa. Rozpoczęła się ona do od wykładu Macieja Taubera z CE UW na temat roli Trybunału Sprawiedliwości UE w procesie integracji europejskiej. Omówił on ewolucję orzecznictwa Trybunału i wpływ jego najważniejszych orzeczeń na rozwój prawa UE i pogłębianie procesów integracji europejskiej.

 

 

Kwestie związane z działalnością polskiej sieci CDE oraz wypracowaniem wspólnej strategii działania na najbliższe lata stanowiły kolejny punkt obrad, który poprowadzili Rafał Szyndlauer, koordynator polskiej sieci CDE z ramienia Komisji Europejskiej, oraz Wiktor Poźniak, krajowy koordynator sieci CDE w Polsce

 

 

Następnie Przemysław Bartuszek z CDE na Uniwersytecie Warszawskim, Jędrzej Leśniewski z CDE na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Julia Rusinowicz z CDE przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych zaprezentowali sposoby wykorzystania mediów społecznościowych w swoich ośrodkach, a także omówili rezultaty osiągnięte przy ich pomocy.

 

 

Sprawozdanie Olgi Gierulskiej z CDE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Julii Rusinowicz z CDE przy MSZ oraz Wiktora Poźniaka z CDE przy Kolegium Europejskim w Natolinie, z seminarium szkoleniowego dla pracowników sieci CDE, które odbyło się na początku grudnia 2013 r. w Brukseli, zakończyło drugą sesję naukową.

 

Po sesji uczestnicy zjazdu udali się na pożegnalny obiad w budynku CE UW, który zakończył XVII konferencję sieci CDE w Polsce.

 

4. Ustalenia dotyczące dalszego funkcjonowania sieci CDE w Polsce

 

 

W czasie spotkania Rafał Szyndlauer zainicjował debatę na temat dalszego funkcjonowania sieci CDE w Polsce. Zaproponował on przygotowywanie strategii działalności sieci na najbliższe lata.

 

 

Zdaniem Rafała Szyndlauera dobrym pomysłem na dalsze funkcjonowanie sieci CDE w naszym kraju jest uczynienie z poszczególnych ośrodków centrów debaty na tematy związane z integracją europejską. W dobie dynamicznego rozwoju Internetu, tradycyjna rola CDE jako miejsc gromadzenia publikacji związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej nieustannie maleje. Dzieje się tak ze względu na to, że większość dokumentów, publikacji i baz danych jest teraz dostępna on-line. Dlatego działalność CDE powinna się coraz bardziej skupiać na prowadzeniu ogólnokrajowej debaty na tematy związane Unią Europejską. Ośrodki CDE powinny w przyszłości bardziej nastawić się na organizowanie różnych wydarzeń takich jak konferencje, seminaria naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy dla dzieci i młodzieży, wystawy itp., a Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce powinno je w tych wysiłkach aktywnie wspomagać.

 

 

Rafał Szyndlauer zaproponował również, aby ośrodki CDE aktywnie włączyły się w realizację polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej w Polsce. Punktem wyjścia do wszystkich działań realizowanych w tym zakresie powinny być priorytety komunikacyjne Komisji Europejskiej przewidziane na dany rok.

 

 

Przedstawiciele poszczególnych ośrodków CDE reprezentowanych na zjeździe zgodzili się, co do zasady z propozycjami przedstawionymi przez koordynatora sieci CDE w Polsce. W czasie dyskusji postanowiono, że każdy z ośrodków CDE przedstawi do końca stycznia 2014 r. swoje pomysły na dalsze funkcjonowanie sieci i zaproponuje konkretne działania komunikacyjne, jakie mógłby podjąć w 2014 r. Na podstawie tych pomysłów powstanie strategia działania polskiej sieci CDE na najbliższe lata.

 

 

Przedstawiciele poszczególnych ośrodków postulowali też, aby w ramach tej strategii uwzględnić możliwości poszczególnych ośrodków. Centra te nie są bowiem finansowane przez Komisję Europejską i ich sytuacja zależy w znacznej mierze od środków finansowych jakie są przeznaczane na ich działalność przez instytucje goszczące. Niektóre ośrodki na np. CDE w Natolinie czy CDE na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu znajdują się w bardzo dobrej sytuacji, ze względu na wagę, jaką przywiązują do ich działalności instytucje goszczące. Inne ośrodki mają natomiast do dyspozycji bardzo ograniczone zasoby (finansowe, lokalowe i osobowe) i w skrajnych przypadkach były nawet zagrożone likwidacją. Tak, więc możliwości włączania się poszczególnych ośrodków w działania komunikacyjne Komisji są bardzo różne i zależą w znacznej mierze od przychylności instytucji goszczących dla takich działań.

 

 

Zbieranie propozycji poszczególnych od ośrodków CDE, co do dalszej działalności sieci zakończyło się ostatecznie dn. 07 lutego 2014 r. Wstępna wersja strategii działania sieci CDE powstanie do końca lutego 2014 r. i następnie będzie ona poddana ocenie przez poszczególne ośrodki i osoby reprezentujące Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Finalna wersja tego dokumentu zostanie zatwierdzona przez Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i podana do wiadomości COMM Networks Support Team w Brukseli.

 

 

5. Pozostałe ustalenia

 

 

Przedstawiciele poszczególnych ośrodków CDE zgodzili się, że sieć powinna wykazywać większą aktywność w obszarze mediów społecznościowych i w Internecie. Poszczególne ośrodki powinny dysponować własnymi stronami internetowymi i stronami na portalach społecznościowych. Strony te powinny być też na bieżąco aktualizowane.

 

 

Rafał Szyndlauer wraz z dr Katarzyną Stachurską-Szczesiak, kierownikiem CDE na UMCS w Lubline, przedstawili też wstępną koncepcję wystawy pod roboczym tytułem „10 lat Polski w UE”. Celem tej wystawy ma być uroczyste upamiętnienie 10-tej rocznicy przystąpienia Polski do UE poprzez pokazanie drogi, jaką pokonał nasz kraj od upadku reżimu komunistycznego do chwili rozszerzenia UE w 2004 r. oraz korzyści, jakie Polska uzyskała w przeciągu 10 lat członkostwa w Unii. Wystawa ma też na celu wsparcie dwóch Przedstawicielstw Komisji Europejskiej w Polsce w organizacji uroczystości związanych z obchodami dziesiątej rocznicy akcesji Polski do UE. Stanowić ona będzie też wkład całej sieci CDE w Polsce w program obchodów tego wydarzenia.

 

 

Pomysł organizacji wystawy spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli sieci CDE i wiele ośrodków wstępnie zgłosiło chęć goszczenia jej u siebie. Uroczyste otwarcie wystawy ma nastąpić w dn. 01 maja budynkach UMCS w Lublinie. Następnie wystawa ta będzie odwiedzała poszczególne ośrodki CDE zlokalizowane w różnych miastach wojewódzkich na terenie Polski przez cały 2014 r. Organizatorzy planują odwiedzenie ok. 10 ośrodków. Otwarcie wystawy w każdym mieście będzie okazją do zaproszenia przedstawicieli władz samorządowych, środowiska naukowego, przedstawicieli świata kultury, studentów i zwykłych obywateli na spotkanie, na którym zaproszeni goście będą mieli okazję do podsumowania 10 lat członkostwa Polski w UE i porozmawiania na temat przyszłości integracji europejskiej.

 

Na zjeździe postanowiono też, że kolejne spotkanie pracowników polskiej sieci CDE odbędzie się w Olsztynie w czerwcu 2014 r. W roli gospodarza wystąpi pani Olga Gierulska, kierownik CDE na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.